“Darba birža” sludinājumu dēļa lietošanas noteikumi

“Darba birža” sludinājumu dēļa lietošanas noteikumi

 1. Šie noteikumi ir tīmekļa vietņu www.marupesuznemeji.lv un www.mub.lv (turpmāk – mub.lv) sludinājumu sadaļas “Darba birža” (turpmāk – Darba birža) lietošanas noteikumi. Darba biržas (tāpat kā mub.lv kopumā) operators ir Biedrība “Mārupes uzņēmēji” (turpmāk – Biedrība).
 2. Veicot jebkādas darbības (ievietojot, apskatot utt. sludinājumus) Darba biržā, lietotājs (apmeklētājs) pilnīgi piekrīt šiem noteikumiem un atzīst tos sev par saistošiem.
 3. Darba birža ir paredzēta divu veidu sludinājumu ievietošanai: darba devēju sludinājumi (par darba vietas esamību) un darba ņēmēju sludinājumi (par darba meklētāja esamību).
 4. Darba ņēmēju sludinājumu izvietošana nav iespējama bez tajā esošo darba ņēmēja (fiziskās personas) datu apstrādes, tādējādi lietotājs, ievietojot darba ņēmēja sludinājumu, piekrīt viņa datu apstrādei (publicēt, uzglabāt un citas saprātīgi nepieciešamas darbības), kas ir saistīta ar sludinājuma būtību. Biedrība neizmantos šos datus nekādiem citiem mērķiem. Ar datu apstrādi saistītie jautājumi ir atrunāti arī mub.lv privātuma politikā.
 5. Sludinājumus lietotāji ievieto paši, izmantojot Darba biržā esošo mub.lv funkcionālu. Sludinājumu lietotājs ievieto tikai par sevi. Citas personas sludinājumu ievietošana ir atļauta tikai gadījumā, ja šādām darbībām ir saņemta attiecīgas personas piekrišana (minētais nozīmē, ka ja sludinājums par citu personu ir ievietots bez šīs personas atļaujas vai pārkāpjot piešķirtu pilnvarojumu, tad par to lietotājam var iestāties atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā).
 6. Sludinājumiem ir jāatbilst šiem noteikumiem, vispārpieņemtajām uzvedības un ētikas normām, attiecīgās sadaļas tēmai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darba devējam, ievietojot sludinājumus, it īpaši ir jāievēro Darba likumā noteiktie darba sludinājumu veidošanas noteikumi. Ar sludinājumiem nedrīkst aizskārt citu personu tiesības un likumīgas intereses (t.sk. autortiesības, godu un cieņu un tml.).
 7. Sludinājumu autors ir lietotājs, kas to ir ievietojis Darba biržā, tādējādi Biedrība neuzņēmās nekādu atbildību par sludinājuma saturu, neatkarīgi no Biedrības (tās darbinieku) iespējamas līdzdalības sludinājuma noformēšanā vai ievietošanā. Lietotājs uzņēmās pilnu atbildību par viņa sastādīta/ievietota sludinājumā esošo informāciju, kas citstarp nozīmē, ka gadījumā, ja kāds sludinājums pārkāpj šajās noteikumos un/vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, vai kādas trešajai personai ir nodarīti zaudējumi vai cits kaitējums, tad par to atbild pats lietotājs. 
 8. Lietotājs ievieto sludinājumu, aizpildot attiecīgu Darbu biržā esošo sludinājumu formas. Pēc formas aizpildīšanas, mub.lv un Biedrība to apstrādā un ievieto Darbu biržā attiecīgajā sadaļā. Par ievietošanas faktu lietotājs atsevišķi netiek informēts.
 9. Sludinājuma publicēšanas termiņš ir viens mēnesis pēc ievietošanas.
 10. Ja Biedrība konstatē, kāda sludinājuma neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai šiem noteikumiem un/vai par kādu sludinājumu ir saņemta sūdzība no citiem lietotājiem, tad Biedrība ir tiesīga nekavējoties izdzēst attiecīgu sludinājumu, par to informējot lietotāju, kas šo sludinājumu ir ievietojis, nosūtot attiecīgu informatīvu e-pastu uz adresi, ko lietotājs ir atstājis sludinājuma ievietošanas procesa ietvaros. Ja par sludinājumu ievietošanu bija iekasēta atlīdzība, tad par šādā kārtībā izdzēsto sludinājumu iekasēta atlīdzība netiek atmaksāta. 
 11. Darba biržas funkcionāls pēc noklusēta nerāda visus sludinājumus Darba biržas galvenajā lapā. Darba biržas galvenā lapa rāda līdz 5 hronoloģiski jaunākus sludinājumus.
 12. Daži ar sludinājumu ievietošanu saistītie pakalpojumi var būt maksas pakalpojumi. Ja kāds pakalpojums ir maksas pakalpojums, tad par šo faktu (par maksas esamību, maksas pakalpojuma saturu, tā cenu, PVN un citu nodokļu esamību un pakalpojuma apmaksas kārtību) lietotājs tiek informēts ar Darba biržas funkcionālu pirms attiecīga pakalpojuma pasūtīšanas.
 13. Biedrībai ir tiesības nepublicēt un/vai dzēst sludinājumus, kas atkārtojas ar vienādu (t.sk. ļoti līdzīgu) tekstu vai ir acīmredzami nepatiesi vai prettiesiski. Ievietojot vairākus sludinājumus, katram sludinājumam ir jābūt unikālam.
 14. Pēc sludinājuma iesniegšanas nav iespējams to mainīt vai koriģēt tajā norādītu informāciju.
 15. Ja kāds sludinājums aizskar kādas personas likumīgas intereses vai ir sūdzības par Darba biržas darbību, tad ieinteresētai personai ir jāsazinās ar Biedrību, rakstot uz e-pastu: info@mub.lv.
 16. Šie noteikumi var tikt mainīti vienpusējā kārtībā ar Biedrības valdes lēmumu. Noteikumu jaunā versijas (pēc grozījumiem) stājās spēkā līdz ar tās publikāciju mub.lv

 

Šī noteikumu redakcija ir apstiprināta ar 17.02.2020. valdes lēmumu.