Uzņēmēju vidēja termiņa prioritātes savam novadam un Latvijai

Uzņēmēju vidēja termiņa prioritātes savam novadam un Latvijai

Prioritātes definētas pirmajā Vislatvijas Reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā, Mārupē, 07.11.2014.

 1. Uzņēmējdarbības attīstības (UDA) stratēģija novadā – politikas plānošanas dokuments, kas definē:
  • novada uzņēmējdarbības mērķus;
  • uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības prioritātes;
  • pašvaldības atbalsta instrumentus novada uzņēmējiem, tajā skaitā nodokļu politikas, reklāmas un marketinga jomās.
 1. Uzņēmēju konsultatīvā padome – pastāvīga konsultatīvā institūcija katrā pašvaldībā, kuras pamata funkcijas ir:
  • dalība UDA stratēģijas izstrādē un tās īstenošanas uzraudzība;
  • dalība pašvaldības ikgadējā un vidēja termiņa rīcības un investīciju plānu izstrādē;
  • dalība citu būtisku pašvaldības plānošanas dokumentu: ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, marketinga un tūrisma stratēģiju, u.c., izstrādē.
 1. “Vienas pieturas aģentūras” – kontaktpunkta, izveidošana uzņēmējdarbības jautājumu risināšanai.
 1. Elektroniskas (bez papīra) dokumentu aprites nodrošināšana izmantojot pašvaldības mājas lapu.
 1. Infrastruktūras izveide un uzlabošana novadā (sakaru, ceļu, transporta un energoapgādes jautājumi).
 1. Atbalsts pašmāju (novada) ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem izmantojot reklāmas, mārketinga u.c. atbalsta instrumentus – saskaņā ar UDA stratēģiju.
 1. Nodrošināt ātru, efektīvu un caurspīdīgu augstākminēto punktu ieviešanu, nodrošinot uzņēmēju un sociālo partneru līdzdalību un uzklausīšanu izstrādes un ieviešanas procesā.

Doties atpakaļ