PAR MUMS

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ir 2011. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā. Biedrības dalībnieku skaits nemitīgi aug un šobrīd tā apvieno 70 biedrus – mazos, vidējos un lielos uzņēmējus, kā arī fiziskas personas un sabiedriskās organizācijas.

Biedrība 20.03.2014. ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Biedrības dalībnieks var būt jebkura komercsabiedrība, individuālais komersants, biedrība, nodibinājums vai cits saimnieciskā darba veicējs, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar Mārupes novadu, un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība Mārupes novadā.

Lai iestātos biedrībā, ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu, spiežot uz pogu “Kļūt par biedru”.

Pretendenta pieteikums tiek izskatīts tuvākajā biedrības valdes sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums par pretendenta iestāšanos biedrībā. Pretendents kļūst par pilntiesīgu biedrības dalībnieku pēc iestāšanās un ikgadējās biedra naudas samaksas.

Biedrības aktivitātes:

  • Apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās problēmas Mārupes novadā un biedrības kompetences ietvaros tās risināt;
  • Veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp novada uzņēmējiem;
  • Veidot līdzvērtīgu dialogu starp Mārupes novada domi un vietējiem uzņēmējiem, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, lai sekmētu uzņēmēju un novada ekonomisko attīstību;
  • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Mārupes uzņēmēju atpazīstamību, konkurētspēju un veselīgu uzņēmējdarbības vidi;
  • Īstenot kopīgus, biedrības dalībniekiem aktuālus projektus un veikt citas saimnieciskās aktivitātes biedrības darbības nodrošināšanai.

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valde sastāv no pieciem valdes locekļiem, kuri ir atbildīgi par biedrības godīgu, efektīvu un aktīvu darbību. Biedrības valde tiek ievēlēta uz gadu un pārvēlēta ikgadējā biedrības kopsapulcē. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes ir atklātas un tajās ir tiesības bez balsstiesībām piedalīties jebkuram biedrības biedram, ievērojot valdes darba kārtību.