Biedru ārkārtas sapulce

Godātie biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedri!

Ņemot vērā situāciju, ka šobrīd spēkā esošais juridiskais regulējums biedrībām un nodibinājumiem atļauj organizēt sapulces un balsošanu attālināti (spēkā līdz 31.12.2021) un vienlaicīgi pastāv nepieciešamība savlaicīgi pieņemt lēmumu par valdes darbības pagarinājumu no viena gada uz diviem gadiem, kas ir paveicams tikai veicot grozījumus biedrības Statūtos, šis ir paziņojums par biedrības “Mārupes uzņēmēji” ārkārtas sapulce sasaukšanu.

Ārkārtas sapulce mērķis: Lemt par biedrības “Mārupes uzņēmēji” statūtu punkta 6.2.6. grozīšanu, nosakot biedrības Valdes pilnvaru termiņu uz diviem gadiem (iepriekš – viens gads).

Lēmuma spēkā stāšanās laiks: Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2022. jeb pēc kārtējās biedru sapulces, kurā tiks lemts par jaunas valdes ievēlēšanu. Saskaņā ar biedrības Statūtu punktu 6.1.2., kārtējai biedru sapulcei ir jābūt sasauktai ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām, jeb līdz 31.03.2022. (biedrības pārskata gads ir identisks kalendārajam gadam).

Ārkārtas sapulce norise. Ārkārtas sapulce notiks klātienē (gadījumā, ja to atļaus Latvijas Republikas uz minēto datumu spēkā esošie normatīvie akti) 28.12.2021. plkst. 16:00  Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Gadījumā, ja klātienes tikšanās nebūs atļautas Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā, biedrība organizēs sapulce norisi attālināti interneta platformā Zoom. Vienlaicīgi biedri tiek laipni aicināti veikt iepriekšēju attālinātu balsojumu, izmantojot kādu no zemāk piedāvātajām iespējām, sākot no rītdienas 15. decembra

Lēmuma pieņemšanas kārtība:

Biedri tiek aicināti balsot par Lēmuma x/2021. projektu:

  • Piedaloties Ārkārtas sapulcē klātienē;
  • Paziņojot par savu lēmumu rakstiski, nogādājot to biedrības Administratīvajai vadītājai personīgi;
  • Paziņojot par savu lēmumu rakstiski, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un ir nosūtīts uz biedrības Mārupes uzņēmēji elektroniskā pasta adresi info@marupesuznemeji.lv līdz 27.12.2021.
  • Paziņojot par savu lēmumu rakstiski, iesūtot ar ierakstītā pasta vēstuli uz biedrības juridisko adresi Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. līdz 27.12.2021. (pasta zīmogs).
  • Balsojot interneta platformā eMāja interneta vietnē www.emaja.lv un parakstot savu lēmumu ar drošu elektronisko parakstu platformā Smart-ID (instrukcija sekos) līdz 27.12.2021. Biedriem, kas gatavi izmantot balsošanai eMājas platformu, lūgums par to informēt biedrības Administratīvo vadītāju, rakstot uz info@marupesuznemeji.lv un iesūtot savu personas kodu.

Biedri, kuriem nav iespēju balsot kādā no augstāk aprakstītajiem veidiem, drīkst pilnvarot savā vietā balsot kādu citu biedrības dalībnieku, pievienojot attiecīgu pilnvarojumu (forma pielikumā);

Skaidrojums.

Biedrībai “Mārupes uzņēmēji” 2021. gadā apritēja 10 gadi kopš tās dibināšanas (09.05.2011.). Biedrības sekmīgu darbību ik gadu nodrošina biedru sapulcēs vēlētas valdes, tomēr valdes locekļu mainība ir ievērojama. Tam par iemeslu ir tikuši minēti dažādi iemesli – gan valdes locekļu darba apjoms, gan nepietiekošais pilnvaru ilgums, kuru laikā nav iespējams sekmīgi realizēt uzticētos darba pienākumus un realizēt savu iecerēto darba programmu valdes locekļa pilnvaru laikā. Tāpēc, lai uzlabotu biedrības valdes darba efektivitāti, ir nepieciešams pagarināt valdes pilnvaru termiņu no viena uz vismaz diviem gadiem. Termiņa pagarinājums veicinātu iespēju valdes locekļiem izpildīt katram savu iecerēto programmu vidējā termiņā, nodrošināt sekmīgu biedrības izvirzīto uzdevumu izpildi un tādejādi veicināt sekmīgu biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu. Minētais secinājums balstās diskusijās gan ar bijušajiem, gan esošajiem biedrības valdes locekļiem, gan biedrības dalībniekiem, kas pauduši savu viedokli minētā jautājuma sakarā.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka piedāvātie Statūtu grozījumi neskar šobrīd esošās valdes pilnvaras (tas beidzas līdz ar kārtējo biedru sapulci), jo jaunas valdes vēlēšanas ir paredzētas esošo biedrības Statūtu ietvaros. Jaunas biedrības valdes vēlēšanas notiks kā iepriekš, kārtējā biedru sapulcē kurai, saskaņā ar esošo Statūtu redakciju, jānotiek līdz 2022. gada 31. martam. Valdes divu gadu pilnvaru termiņš attieksies tikai uz valdi, kas tiks ievēlēta kārtējā biedru sapulcē 2022. gada martā.

Jautājumu un komentāru gadījumā lūgums sazināties ar biedrības administratīvo vadītāju Gunitu Ievkalni.

Aicinot atbalstīt piedāvāto Lēmuma projektu un cieņā,

Silvestrs Savickis

Valdes priekšsēdētājs

Author: Gunita Ievkalne